ELEKTRUM EESTI OÜ ANDMETÖÖTLUSPÕHIMÕTTED


25.05.2018


 1. SISSEJUHATUS


  Käesolevad andmetöötluspõhimõtted ehk privaatsusteavitus (edaspidi „Teavitus“) on sulle kohane teabeallikas juhul, kui sa oled kas Elektrum Eesti OÜ (edaspidi „Elektrum“ ja/või „me“, „meie“ jne) lepinguline klient ehk kasutad meie tooteid ja teenuseid, või oled küsinud meilt pakkumisi, osalenud meie kampaaniates, kasutad meie veebilehti, kaasa arvatud www.elektrum.ee, ja nende funktsioone ning keskkondi (edaspidi „klient“ ja/või „sina“, „sa“ jne).


  Käesolevas Teavituses kasutatavad mõisted isikuandmete töötlemise kohta on kasutatud samas tähenduses kui Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).


  Käesolevale Teavitusele viitame nii sinuga lepingu sõlmimisel, sulle teenuse või kauba pakkumisel, kampaaniates osaledes, meie veebilehti kasutades, näiteks sisenedes iseteenindusse, kuid ka muudel juhtudel, kui peame seda vajalikuks.


  Teavitus on struktureeritud sinu isikuandmete töötlemisele kohalduvate õiguslike aluste kaupa. Iga vastava õigusliku aluse kohta on välja toodud isikuandmete töötlemise eesmärgid ning töödeldavad isikuandmed.


 2. ÜLDINE INFORMATSIOON


  1. Elektrum on sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Elektrumiga saad ühendust võtta, kasutades järgnevaid aadresse: kliendiinfo@elektrum.ee.


  2. Juhul, kui sa oled meie ärikliendi kontaktisik või esindaja, siis võime sinu isikuandmeid töödelda ka sinu kui füüsilise isikuga seotud otstarvetel, kuid seda eeldusel, et oleme sind sellest eelnevalt informeerinud (näiteks telefoni teel) ning sinult saanud vastava nõusoleku või kohaldub sellele isikuandmete töötlemisele mõni muu õiguslik alus.


 3. ISIKUANDMETE ALLIKAD


  1. Üldreeglina töötleb Elektrum neid isikuandmeid, mida sa oled ise Elektrumile edastanud ehk sina ise oled meie poolt töödeldavate isikuandmete allikaks – näiteks on tegemist olukordadega, mil sa oled meie poole pöördunud kas pakkumise saamiseks, lepingu sõlmimiseks või oled sisenenud meie veebilehtedel paiknevasse iseteenindusse.


  2. Teatud juhtudel on võimalik, et Elektrum töötleb ka isikuandmeid, mida sa ise ei ole meile edastanud, vaid oleme saanud kas teistelt teenusepakkujatelt (näiteks Elektrilevilt), sinu seadmelt, mida sa oled kasutanud meie veebilehtede kasutamiseks või sinu poolt meie teenuste ja toodete tarbimisel, samuti näiteks juriidiliselt isikult, mida sa esindad või mille juhtorgani liige sa oled. Samuti töötleme teatud juhtudel isikuandmeid, mis on meile kättesaadavaks saanud avalikest allikatest, kuid seda peamiselt oma koostööpartnerite vahendusel, näiteks Creditinfo Eesti AS vahendusel.


 4. ÕIGUSLIKUD ALUSED SINU ANDMETE TÖÖTLEMISEKS


  Käesolevas peatükis oleme käsitlenud erinevaid isikuandmete töötlemise aluseid, mis kohalduvad sinu isikuandmete töötlemisele. Kuivõrd on võimalik, et sinu isikuandmeid töödeldakse ainult teatud

  eesmärkide saavutamiseks, siis soovitame sul tähelepanu pöörata just töötlemistoimingutele konkreetsete eesmärkide kaupa.


  1. Sinu isikuandmete töötlemine, mis põhineb sinu nõusolekul:


   Eesmärk

   Isikuandmed

   Otseturunduslike sõnumite, teadete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmine, mis võib hõlmata järgmist:; teavitusi tarbijamängudest ja kampaaniatest; praktilised energia-alased näpunäited; informatsioon meie toodete ja teenuste kohta üldiselt (koos asjakohaste uuendustega); püsikliendipakkumised ja soodustused; õnnitlused ja soodustused; jne.

   Ees- ja perekonnanimi; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); telefoninumber; lepingunumber.

   Tarbijamängudes ja kampaaniates osalemine

   Ees- ja perekonnanimi; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); telefoninumber jne.

   Kliendiküsitluste läbiviimine

   Tarbitavad tooted ja teenused; rahulolu klienditeenindusega; voolumõõtja tüüp; elukoht; elektri-/gaasitarbimine; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; muu info, mille oled küsitluse vahendusel meile andnud

   Hinnapakkumiste koostamine ja edastamine (aluseks tarbimisandmed, millele oled andnud ligipääsu Eleringi andmevahetusplatvormi vahendusel)

   Ees- ja perekonnanimi; tarbimiskoha aadress; isikukood;, EIC (Energy/European Identification Code), mõõtepunkti EIC


  2. Nõusolekul põhinevad peamiselt andmetöötlused, mis on seotud sinule sobivate pakkumiste tegemisega, sinu personaalseks teenindamiseks ning kasutajakogemuse väljaselgitamiseks.


  3. Teatud juhtudel võime küsida sinult nõusoleku suuliselt, peamiselt telefoni vahendusel. Sellisel juhul registreeritakse sinu antud nõusolek meie klienditeenindaja poolt kliendihaldussüsteemis, samuti salvestame muuhulgas sellel eesmärgil ka sinu ja meie vahel tehtavaid telefonikõnesid (säilitamise kohta saad lugeda täpsemalt Teavituse 6. peatükis).


  4. Juhime sinu tähelepanu sinu võimalusele meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, eeldusel, et nõusolekul põhinev andmetöötlus ei ole lõpule viidud ehk siis vastav eesmärk ei ole saavutatud. Sul on võimalus rakendada oma õigust nõusolek tagasi võtta kas kontakteerudes meie klienditeenindusega või, teatud töötlemistoimingute puhul, logides sisse meie iseteeninduskeskkonda. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlustoiminguid, mis on sooritatud enne vastavat tagasivõtmist.


  5. Sinu isikuandmete töötlemine, mille aluseks on sinuga sõlmitavale lepingule eelnevate meetmete võtmine (lepingu-eelsed meetmed ning läbirääkimised) ning lepingu sõlmimine ning täitmine:


   2 (7)

   Eesmärk

   Isikuandmed

   Lepingu-eelne suhtlemine, sh pakkumis(t)e taotlemine meilt

   Ees- ja perekonnanimi; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); telefoninumber; tarbimiskoha aadress; isikukood; muu tekst/info, mille oled meile andnud.

   Lepingu ning kliendisuhte haldus

   Tarbitavad tooted ja teenused; voolumõõtja tüüp; elukoht; elektri-/gaasitarbimine; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; tarbimisinfo; jne.

   Teenuste ja toodete tellimuste haldus ning korraldus, sealhulgas tarne

   Tarbitavad tooted ja teenused; voolumõõtja tüüp; elukoht; elektri-/gaasitarbimine; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; tarbimisinfo; isikukood, jne.

   Lepingu sõlmimise jäädvustus, lepingu vorminõude täitmine

   Andmed, mis on edastatud häälkõne vahendusel, peamise eesmärgiga sõlmida leping.

   Teenuste ja toodete kvaliteedi haldus, sh rikete, vigade ja probleemide kõrvaldamine (eelneva raames ka andmete edastamine võrguettevõtjatele)

   Tarbitavad tooted ja teenused; voolumõõtja tüüp; elukoht; elektri-/gaasitarbimine; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; tarbimisinfo; jne.

   Arveldamine

   Tarbitavad tooted ja teenused; voolumõõtja tüüp; elukoht; elektri-/gaasitarbimine; elektritootmise andmed; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; tarbimisinfo; jne.

   Võlgnevuste haldus ning võlgnevuste sissenõudmine (eelneva raames ka andmete edastamine Elektrilevile)

   Tarbitavad tooted ja teenused; maksehäireinfo; isikukood; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); telefoninumber; ees- ja perekonnanimi; muu võlasuhte aluseks olev dokumentatsioon.

   Osamakse võimaldamiseks (juhul, kui sa oled seda taotlenud) vajalik hindamine

   Avalikest allikatest kättesaadav informatsioon (koostööpartneri vahendusel).

   Täiendavate lepingut sõlmimine (juhul, kui sa oled seda taotlenud), näiteks kindlustuslepingutega kaetud teenuspaketid

   Tarbitavad tooted ja teenused; voolumõõtja tüüp; elukoht; elektri-/gaasitarbimine; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi;

   lepingunumber, telefoninumber; isikukood,


   3 (7)


   tarbimisinfo; jne.

   Iseteeninduskeskkonna haldamine ning ligipääsude võimaldamine

   Autentimisinfo; andmed, mis võimaldavad sissepääsu iseteeninduskeskkonda ilma lepingut sõlmimata.

   Võrguteenuse tasude arvestamine

   Tarbitavad tooted ja teenused; elukoht; elektritarbimine; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; tarbimisinfo; jne.  6. Punktis 4.5 nimetatud isikuandmete loetelu on teatud määral näitlik ning on võimalik, et teatud töötlustoimingute jaoks kasutame me vähem isikuandmeid, kuivõrd rakendame võimalikult väheste andmete töötlemise põhimõtet. Siiski juhime me sinu tähelepanu asjaolule, et vajalike isikuandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik sinuga lepingut sõlmida, seda täita või tagada selle täitmist.


  7. Kuivõrd rakendame sinuga ka tihti häällepingute sõlmimist, siis pärast lepingu sõlmimist meie klienditeeninduse vahendusel edastame sulle kinnituskirja, et saaksid veenduda lepingu sobivuses. Eelneval eesmärgil salvestame ka sinuga tehtud häälkõnesid, kuivõrd tegemist on sinu-poolse nõustumisega või taotlusega leping sõlmida.


  8. Sinu isikuandmete töötlemine seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks:


   Eesmärk

   Isikuandmed

   Raamatupidamine

   Tarbitavad tooted ja teenused; elukoht; elektri-/gaasitarbimine; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; tarbimisinfo; jne.   Riigiasutustega koostöö

   Lähtuvalt vastava riigiasutuse päringust.

   Autentimisteenuse võimaldamine (m-ID/ID- autentimine)

   Autentimisandmed.


  9. Juhime sinu tähelepanu asjaolule, et punktist 4.7 toodud isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, mistõttu puudub meil võimalus otsustada vastavate isikuandmete töötlemise ulatuse ning sisu üle, mistõttu on meil, ning teatud juhtudel ka sinul, kohustus vastavad andmed esitada.


  10. Punktis 4.10 toodud isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Me oleme oma õigustatud huvisid hoolikalt kaalunud ning leidnud, et järgnevatel eesmärkidel isikuandmete töötlemine on vajalik meil sinule parema teenuse osutamise eesmärgil, samuti parema teenindamise huvides, meie veebilehtede ning iseteeninduskeskkondade arendamiseks. Õigustatud huvi alusel teostamine ka sinu tarbimisandmete analüüsi (profileerimist), eesmärgiga luua sinu tarbimisprofiil ning kasutada seda sinule, juhul, kui sa oled selleks andnud oma nõusoleku, parimate pakkumiste tegemiseks. Eelnev tarbimisprofiil on üldine,


   4 (7)

   seega ei ole meil võimalik selle põhjal segmenteerida ei sinu tarbitavaid elektriseadmeid, vaid koosneb ainult sinu poolt tarbitavate teenuste/toodete mahust.


   Eesmärk

   Isikuandmed

   Tarbimisandmete analüüs

   Tarbitavad tooted ja teenused; ees- ja perekonnanimi; tarbimiskoha aadress, isikukood.

   Rikete statistika

   Tarbimisandmed; tarbimiskoht.

   Veebilehe turvalisuse tagamine ning haldus

   Seadme info, millega oled külastanud meie veebilehti; külastusstatistika; jne.

   Kliendisuhtluse haldus ning selle dokumenteerimine

   Meie ja sinu vahel vahetatud informatsioon erinevate kanalite vahendusel; logiandmed.

   Andmevahetus teiste samasse gruppi kuuluvate ettevõtetega

   Tarbitavad tooted ja teenused; klienditeenindus; elukoht; elektri-

   /gaasitarbimine; maksete ajalugu; tarbimiskoha aadress; kontaktaadress (elektronpostiaadress ja/või postiaadress); ees- ja perekonnanimi; lepingunumber, telefoninumber; tarbimisinfo; jne.


  11. Sul on alati võimalus pöörduda meie poole küsimustega seoses õigustatud huvi alusel töötlemisega ning esitada sellise töötlemise suhtes meile vastuväiteid.


 5. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD


  1. Me edastame sinu isikuandmeid järgnevatele isikuandmete vastuvõtjatele:


   1. Riigiasutustele ning -institutsioonidele seoses oma juriidiliste kohustuste täitmisega;


   2. Meiega samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele seoses grupi-kesksete IT- süsteemide kasutamisega ning seoses tsentraalsete juhtimisotsuste tegemisega, tagamaks paremat grupi-ülest teenuste haldust;


   3. Meie koostööpartneritele, kes töötlevad sinu isikuandmeid kui volitatud töötlejad. Tegemist on ettevõtetega, kes asuvad Euroopa Liidus ja/või Euroopa Majanduspiirkonnas ning hoiustavad ka sinu andmeid eelnimetatud piirkondades. Teatud juhtudel on võimalik, et need ettevõtted saadavad sinu andmeid ka väljapoole Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda – eelneval juhul on võetud tarvitusele õigusaktides välja pakutud meetmed, et tagada sinu isikuandmete töötlemise turvalisus ka nendes riikides. Juhul, kui sa soovid rohkem infot seoses oma isikuandmete töötlemisega, mis puudutab isikuandmete edastamist kolmandatesse riikidesse, siis palun võta meie ühendust punktis 2.1 näidatud aadressil. Volitatud töötlejate nimekirjaga on sul täpsemalt võimalik tutvuda siin: https://www.elektrum.ee/files/elektrum_eesti_kliendiandmete_volitatud_tootlejad.pdf


  2. Juhul, kui sa oled rikkunud meiega lepingulist suhet, edastame me meie-vahelise võlasuhte rikkumisega seotud informatsiooni ka Creditinfo Eesti AS’ile. See eeldab, et me oleme kontrollinud edastatav informatsiooni õigsust, vastava-sisulisest rikkumisest on möödas vähemalt 30 päeva ning rikkumise lõppemisest on möödunud vähem kui 5 aastat.


 6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE


  5 (7)

  1. Me säilitame sinu isikuandmeid nii kaua kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige tähendab see, et juhul, kui sa oled meiega lepingulises suhtes, siis säilitame isikuandmeid, mis on seotud lepingu sõlmimise, täitmise, täitmise tagamisega nii kaua kui meie ja sinu vaheline leping kehtib. Teatud andmete säilitamise tähtajad tulenevad ka seadusest. Järgnev tabel on mitteammendav loetelu meie poolt rakendatavates säilituspõhimõtetest. Teatud juhtudel säilitame ka isikuandmeid kauem, näiteks olukordades kus sinul on tekkinud maksehäireid/võlgnevus või meiega õigusvaidlus.


   Mitteammendav loetelu isikuandmetest

   Isikustatud kujul isikuandmete säilitustähtaeg

   Kõnesalvestused (mis ei ole lepingu sõlmimise aluseks, ei sisalda lepingu sõlmimiseks ega täitmiseks vajalikku infot ega ole aluseks mistahes arveldamistele)

   2 aastat

   Hinnapakkumiste info (klientide puhul, kes ei ole meiega lepingulisse suhtesse astunud)

   0.5 aastat

   Kõik lepingu täitmisega seotud andmed

   Lepingu kehtivuse ajal, sealhulgas vähemalt 3 aastat pärast lepingu kehtivuse lõppu

   Raamatupidamiseks vajalikud andmed

   7 aastat vastava majandusaasta lõpust arvates

   Sõnumi- ja kirjavahetus

   3 aastat kommunikatsiooni lõppemisest


 7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED


  1. Sinul kui andmesubjektil on oma isikuandmete suhtes järgnevad õigused:


   1. Õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele ehk õigus tutvuda oma andmetega;


   2. Õigus taotleda isikuandmete parandamist – eelnevat ulatuses, milles seda ei võimalda iseteenindus;


   3. Õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;


   4. Õigus esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid;


   5. Õigus taotleda isikuandmete kustutamist;


   6. Õigus taotleda isikuandmete ülekandmist;


   7. Juhul, kui töötlemine põhineb nõusolekul, oma nõusolek tagasi võtta;


   8. Õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse ehk Andmekaitse Inspektsiooni poole.


  2. Juhime sinu tähelepanu sellele, et eelnimetatud õigused ei pruugi olla absoluutsed ning võivad kohalduda teatud isikuandmetele ja/või teatud isikuandmete töötlemise protsessidele. Juhul, kui sa soovid mõnda oma õigust teostada, siis soovitame sul meiega ühendust võtta punktis 2.1 näidatud aadressil ning saame seeläbi üheskoos leida parima lahenduse sinu õiguste rakendamiseks.


 8. AUTOMATISEERITUD OTSUSED NING PROFILEERIMINE


  6 (7)

  1. Me teostame sinu tarbimisandmete suhtes piiratud ulatuses profileerimist, nagu kirjeldatud Teavituse punktis 4.10.


  2. Juhul, kui soovid meilt teatud tooteid ja teenuseid osta osamaksetega tasudes, teostame sinu maksevõime kohta ka teatud ulatuses automatiseeritud otsustel põhinevat taustakontrolli – eelnevat kasutades andmeid, mis on meil sinu kohta, kui sa oled kasutanud meie tooteid ja teenuseid (sh makseinfo ning maksekäitumine), kuid ka avalikest andmekogudest, sh otsingumootorid, Riigi Teataja, jne.


  3. Avalikest andmekogudest koondab meie jaoks infot ka Creditinfo Eesti AS, kes aitab meil hinnata sinu maksevõimelisust. Eelneval eesmärgil kogub Creditinfo Eesti AS maksevõime hindamiseks järgnevaid andmeid, järgnevatest allikatest:


   1. Avalikest allikatest kättesaadav informatsioon (ametlikest teadaannetest kättesaadav andmestik, avalikult kättesaadavatest registritest saadav andmestik, näiteks kasutades äriregistrit ning rahvastikuregistrit;


   2. Creditinfo Eesti AS andmebaasis olev andmestik.


  4. Creditinfo Eesti AS edastab meile sinu kohta väljaantud hinnangu, mida kõrvutame andmetega, mis meil on sinu maksekäitumise kohta (nagu mainitud Teavituse punktis 8.2). Eelnevat andmestikku kombineerides langetame otsuse osamakse võimaldamise või mittevõimaldamise kohta.


  5. Osamakse võimaldamise või mittevõimaldamise osas langetatud automatiseeritud otsuse suhtes on sul õigus nõuda vastava otsuse läbivaatamist meie poolt.


 9. KÜPSISTE KASUTAMINE


  1. Lisaks Teatises eespool nimetatud isikuandmete töötlemisele anname sulle detailsemat informatsiooni sinu isikuandmetele töötlemise kohta küpsiste abil. Küpsiseid kasutavad kõik meie veebilehed. Küpsiste kasutamise kohta saad täpsemalt uurida siit: https://www.elektrum.ee/ee/kodu/privaatsuspohimotted/.


7 (7)